Popularizácia vedy a výskumu v oblasti IKT na stredných školách (Odborný seminár)

January 20, 2011

V piatok 3. decembra 2010, v čase od 09.00 – 15.00 hod. sa v priestoroch Katedry telekomunikácií a multimédií Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v rámci projektu POPULAS uskutočnil odborný seminár na tému: „Popularizácia vedy a výskumu v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) na stredných školách“.


Stretnutia sa zúčastnilo 16 pedagogických pracovníkov zo stredných odborných škôl a gymnázií regionálneho školstva spadajúceho pod VUC Žilina, Banská Bystrica, Trenčín a 22 vedecko-výskumných pracovníkov z 5 katedier Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline.

Okrem krátkych odborných prezentácií z oblasti lokalizácie v rádiových sieťach a jej implementácie, sémantického popisu audiovizuálnych dát, kvality hlasového prenosu a jeho hodnotenie či nových trendoch vo fotonických komunikačných systémoch mali účastníci možnosť navštíviť aj ďalšie špecializované pracoviská Katedry riadiacich a informačných systémov, Katedry mechatroniky a elektroniky, Katedry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva i Katedry výkonových elektrotechnických systémov.

Cieľom projektu POPULAS je popularizácia vedy a výskumu v oblasti IKT a prenos poznatkov a informácií v tejto oblasti z prostredia Žilinskej univerzity smerom k regionálnym odborným stredným školám a gymnáziám so zameraním na IKT tak, aby bolo dosiahnuté zvýšenie kvality vzdelávania a nárast vysoko kvalifikovaných ľudských zdrojov v oblasti IKT a služieb. Odborným garantom projektu je doc. Ing. Róbert Hudec, PhD. Partnerom projektu je klaster Z@ict. Projekt je financovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0216-09. Podrobnejšie informácie o projekte sú k dispozícií na web stránke http://kt.uniza.sk/populas.

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

  • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
  • Cielená podpora vzdelávania
  • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
  • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
  • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
  • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
  • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
  • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri

Hlavní partneri:
 
Podporujúci partneri: