Klaster Z@ICT realizuje projekt Integrovaný regionálny informačný systém – IRIS

March 27, 2013

Hlavným cieľom projektu je na základe komplexných analýz spracovať detailný návrh a zabezpečiť pilotnú realizáciu inteligentného, integrovaného informačného systému pre potreby optimalizácie nákladov, zvýšenia využívania kapacít a následného rozvoja prihraničných regiónov (Žilinský samosprávny kraj a Moravskosliezsky kraj) s následným zhodnotením a verifikáciou navrhnutého riešenia tak, aby mohlo byť multiplikované vo všetkých prihraničných regiónoch.


Špecifické Ciele:
A. Vytvorenie siete zainteresovaných subjektov a ich vzájomnej spolupráce a vzdelávania
B. Analýza súčasného stavu v cezhraničnom regióne v oblasti informačného prepojenia
C. Návrh, realizácia a pilotné otestovanie systému IRIS
D. Zhodnotenie a verifikácia navrhnutého modelu z pohľadu udržateľnosti vzhľadom na závery pilotného testovania

Zmluva o NFP k projektu nadobudla účinnosť dňa 13.2.2013.

IKT klaster
Zaict privátna zóna

Prihlásenie
Registrácia
nového užívateľa

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

  • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
  • Cielená podpora vzdelávania
  • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
  • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
  • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
  • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
  • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
  • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri

Hlavní partneri:
 
Podporujúci partneri: