Klaster Z@ICT realizuje projekt Integrovaný regionálny informačný systém – IRIS

March 27, 2013

Hlavným cieľom projektu je na základe komplexných analýz spracovať detailný návrh a zabezpečiť pilotnú realizáciu inteligentného, integrovaného informačného systému pre potreby optimalizácie nákladov, zvýšenia využívania kapacít a následného rozvoja prihraničných regiónov (Žilinský samosprávny kraj a Moravskosliezsky kraj) s následným zhodnotením a verifikáciou navrhnutého riešenia tak, aby mohlo byť multiplikované vo všetkých prihraničných regiónoch.


Špecifické Ciele:
A. Vytvorenie siete zainteresovaných subjektov a ich vzájomnej spolupráce a vzdelávania
B. Analýza súčasného stavu v cezhraničnom regióne v oblasti informačného prepojenia
C. Návrh, realizácia a pilotné otestovanie systému IRIS
D. Zhodnotenie a verifikácia navrhnutého modelu z pohľadu udržateľnosti vzhľadom na závery pilotného testovania

Zmluva o NFP k projektu nadobudla účinnosť dňa 13.2.2013.

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

  • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
  • Cielená podpora vzdelávania
  • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
  • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
  • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
  • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
  • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
  • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri

Hlavní partneri:
 
Podporujúci partneri: