Európsky týždeň programovania

October 6, 2014

Naše životy sú dnes ovplyvňované digitálnymi technológiami, a preto potrebujeme cielene rozvíjať svoje digitálne zručnosti. V blízkej budúcnosti bude mať programovanie rozhodujúci význam tak pre získanie či udržanie si dobrého pracovného miesta, ako aj pre začatie podnikania. Viac ako 90 % odborných profesií si v súčasnosti vyžaduje určité znalosti v oblasti informačných a komunikačných technológií. Pracovníci v oblasti informačných a komunikačných technológií navyše tvoria kľúčový pilier modernej pracovnej sily vo všetkých odvetviach hospodárstva, pričom dopyt rastie o 3 % ročne a počet absolventov počítačových vied je stále málo. Preto napriek vysokej miere nezamestnanosti v Európe zostávajú mnohé voľné miesta pre pracovníkov v oblasti IKT aj naďalej neobsadené. Ak sa tento problém nebude primeraným spôsobom riešiť na európskej i národnej úrovni, v roku 2020 nám môže chýbať až 900 000 odborníkov na informačné a komunikačné technológie a súvisiace služby.


V dňoch 11. až 17. októbra 2014 vyvrcholí európska iniciatíva zameraná na podporu rozvoja programátorských zručností, Európsky týždeň programovania. Prezidentka klastra Z@ict je jeho národnou ambasádorkou.


Tisícky detí, rodičov, učiteľov, podnikateľov a politikov zo všetkých európskych krajín sa v tomto čase budú stretávať na verejných podujatiach či v triedach, aby diskutovali o význame digitálnych zručností, vyskúšali si základné programátorské postupy a pochopili, že programovanie môže byť aj zábavné.


Zvládnutie základných princípov programovania pomáha rozvíjať prierezové zručnosti ako analytické myslenie, riešenie problémov, tímovú prácu či kreativitu, ale môže tiež motivovať žiakov a študentov k ďalšiemu štúdiu technických smerov, matematiky, vied, technológií.


Ako je Európsky týždeň programovania organizovaný?


V každej krajine je jedna alebo viacero kontaktných osôb, ktoré pomáhajú šíriť víziu iniciatívy a prepájať lokálne programátorské komunity a zainteresované subjekty.
Podujatia v rámci Európskeho týždňa programovania sú organizované lokálne a prostredníctvom národnej kontaktnej osoby zverejňované na mape v rámci webstránky Európskeho týždňa programovania. Mapa zobrazuje všetky schválené podujatia v rámci projektu a slúži okrem iného ako nástroj pre networking zanietených učiteľov informatiky a programovania.


Ako sa môžete zapojiť?

 • Spojte sa s národnou ambasádorkou a vyjadrite záujem zúčastniť sa iniciatívy.
 • Pripravte podujatie zamerané na podporu programovania pre deti, mladých ľudí, dospelých, ženy či seniorov v termíne 11. až 17. októbra 2014.
  • Lektori, ktorí ovládajú programovanie, môžu pripraviť špeciálne hodiny pre žiakov, študentov, kolegov, podeliť sa o svoje vzdelávacie metodiky a materiály, zorganizovať workshopy pre kolegov či rodičov študentov
  • Lektori, ktorí neovládajú programovanie, môžu zorganizovať popularizačné semináre a pozvať kolegov, rodičov či žiakov a študentov, aby sa učili programovať navzájom
 • Zorganizujte workshopy s rôznymi predstaviteľmi (zástupcovia škôl, zamestnávateľov, obecnej správy a samosprávy) a diskutujte o význame a formách rozvoja digitálnych zručností vo Vašom okolí.
 • Vyhláste programátorskú súťaž.
 • Vyzvite Vaše spolupracujúce organizácie (školy, technologické spoločnosti, start-upy, podnikateľov) na zapojenie sa. Môžu zorganizovať svoje podujatie a/alebo poskytnúť Vám priestory, lektorov alebo iné zdroje.
 • Inšpirujte sa navzájom, podeľte sa o Vaše skúsenosti a zážitky, či užitočné linky a zašlite ich národnej ambasádorke na zverejnenie

Promo video


Pre viac informácií tu:

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

 • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
 • Cielená podpora vzdelávania
 • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
 • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
 • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
 • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
 • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
 • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri

Hlavní partneri:
 
Podporujúci partneri: