Návštevy Z@ict a jeho členov na vybraných univerzitách v SR a ČR

May 13, 2015

V priebehu februára 2015 zástupcovia klastra Z@ict navštívili vybrané univerzity s technickým zameraním v Slovenskej republike a Českej republike. Cieľom série návštev bolo sprostredkovať študentom príležitosti pre podporu štúdia a začatie profesionálnej kariéry v Žilinskom regióne ponúkané zo strany klastra Z@ict a jeho partnerov, t.j. aktuálnu ponuku stáží, praxe, záverečných prác, voľných pracovných pozícií a podporu podnikateľských nápadov.


Do programu boli zahrnuté nasledovné univerzity:

 • Technická univerzita v Košiciach – Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Univerzita Komenského – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
 • Paneurópska vysoká škola – Fakulta informatiky
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava – Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Univerzita Tomáše Bati v Zlíne – Fakulta aplikovanej informatiky
 • Univerzita Palackého Olomouc – Katedra informatiky

Fotogaléria

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

 • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
 • Cielená podpora vzdelávania
 • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
 • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
 • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
 • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
 • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
 • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri