Popularizácia vedy a výskumu v oblasti IKT – projekt POPULAS

December 16, 2009

Aktuálny nedostatok odborníkov nielen v oblasti informačno – komunikačných technológií (IKT) hovorí o poklese záujmu mladých ľudí o štúdium technických smerov. Cieľom projektu je popularizovať vedu a výskum v spoločnosti a priblížiť jej význam širokej verejnosti s osobitným dôrazom na študentov regionálneho školstva s profiláciou odborných predmetov spadajúcich pod oblasť IKT.


V rámci projektu POPULAS bude zrealizovaných 24 populárno – náučných prednášok a praktických ukážok so zameraním na oblasti číslicového spracovania obrazu a videa, číslicového spracovania zvuku, digitálne komunikácie, optické komunikácie, mobilné komunikácie a digitálne systémy. Zároveň budú pripravené výučbové materiály, semináre pre pedagógov a rôzne ankety pre študentov. Aktivity projektu budú prebiehať v regióne VUC Žilina, VUC Banská Bystrica, VUC Prešov a VUC Trenčín od marca 2010. Školy z uvedených regiónov, ktoré majú záujem o zapojenie sa do projektu môžu kontaktovať koordinátora projektu doc. Ing. Róberta Hudeca, PhD. na robert.hudec@fel.uniza.sk.


Projekt je financovaný Agentúrou na podporu vedy a výskumu (LPP-0216-09). Podrobnejšie informácie o projekte nájdete po jeho spustení na stránke http://kt.uniza.sk/populas.

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

  • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
  • Cielená podpora vzdelávania
  • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
  • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
  • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
  • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
  • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
  • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri

Hlavní partneri:
 
Podporujúci partneri: