Vzdelávanie

V dnešnej náročnej a uponáhľanej dobe, ktorá kladie stále vyššie nároky na úspešné podnikanie a dosahovanie rastúcich výkonov, sa profesionálny prístup k partnerom, klientom, ale aj vlastným pracovníkom a  podnikateľskému okoliu  dostáva čoraz viac do popredia.

Každý podnik má svoje strategické ciele, formulované na viac rokov dopredu. Tieto obsahujú ekonomické ukazovatele, ale aj zavedenie a udržanie podniku na trhu z hľadiska produktu (či je konvenčný alebo inovatívny) a tiež cieľovej zákazníckej skupiny (či je "nižšia", citlivá najmä na cenu, alebo "vyššia", citlivá na jednanie so zákazníkom).

Podniková stratégia je postavená na určitých predpokladoch. Napríklad akou technológiou musí podnik disponovať, akým kapitálom, a tiež akými ľuďmi na kľúčových ale aj výkonných pozíciách. Práve tento posledný dôležitý predpoklad je strategickým cieľom v oblasti prípravy ľudí v podniku. Na realizáciu tejto stratégie personálny úsek využíva nástroje na rozvoj ľudí, pričom významnú časť z nich tvoria práve vzdelávacie podujatia.

Manažér vzdelávania spoločnosti má preto dôležitú úlohu pri identifikácii vzdelávacej potreby a organizovaní jej naplnenia vzdelávacím podujatím. Vychádza z porovnania požiadavky na spôsobilosti toho ktorého pracovníka s jeho skutočnými spôsobilosťami a na základe rozdielu medzi má zvládať a zvláda, navrhuje vhodnú formu a druh vzdelávania.

Ponuka vzdelávacích aktivít klastra je zameraná najmä na najmodernejšie technológie a služby informačno-komunikačných sietí, čo prirodzene vyplýva zo zamerania a charakteru klastra.

Ponuku tohto typu kurzov možno zhrnúť do nasledovných tematických okruhov:

Teoretické (školenie)

 • Internet Protokol Basic
 • Internet Protokol Advanced
 • Základy NGN sietí
 • Progresívne technológie a siete
 • Širokopásmové prístupové siete
 • Mobilné siete
 • Satelitné pozičné systémy
 • Základy optickej prístupovej infraštruktúry (FTTx)
 • Prenos reči v sieti NGN a jej kvalita
 • Spojovacie technológie a procesy ich integrácie do NGN
 • Trendy vývoja informačno–komunikačných sietí a služieb

Teoreticko-praktické (tréning)

 • Počítačová gramotnosť
 • Multimédiá, multimediálne technológie
 • Progresívne technológie a siete
 • Mobilné siete
 • Optické komunikácie
 • Optická prístupová infraštruktúra (FTTx)
 • Spojovacie technológie a procesy ich integrácie do NGN
 • Integrácia sietí
 • Informačná bezpečnosť
 • Internetworking a konfigurácia smerovačov Cisco
 • Konfigurácia prepínačov Cisco
 • Konfigurácia a dizajn protokolu OSPF
 • Konfigurácia a dizajn protokolu BGP
 • Multiprotocol Label Switching (MPLS)

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

 • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
 • Cielená podpora vzdelávania
 • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
 • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
 • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
 • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
 • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
 • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri