Školenie podľa typu zahŕňa

Teoretickú prednášku, školiace materiály pre všetkých účastníkov, praktické cvičenia, preskúšanie, vyhodnotenie a spätnú väzbu lektora a účastníkov, osvedčenie o absolvovaní, resp. certifikát a drobné občerstvenie počas školenia.

Okrem technických zručností však aj zvládanie techník soft skills – voľne interpretované ako jemné zručnosti – dokáže vo veľkej miere prispieť k zefektívneniu procesu zvyšovania konkurencieschopnosti. Prax ukazuje, že kvalita výsledku a kvalita skúsenosti nezávisí len od toho, čo sa povie alebo urobí, závisí aj od toho, ako.

Dobré komunikačné schopnosti umožňujú posolstvá jasne a zrozumiteľne formulovať tak, aby ich partner správne pochopil. Často krát je dôležitejšie správne interpretovať druhých. Je dôležité načúvať, ale aj správne dešifrovať iné signály ako mimiku alebo gestikulácie a vedieť na ne zodpovedajúco reagovať.

Schopnosť komunikovať patrí na základe svojej komplexnosti k najzložitejším soft skills vôbec. Komunikačná kompetencia obsahuje techniky argumentácie a opytovania, vyjednávania, umenie viesť rozhovor (orientácia na cieľ a zhrnutie výsledkov), reč tela, gestikuláciu a mimiku, umenie prezentovať (sprostredkovanie a stvárnenie) a taktiku.

Podnikateľské prostredie prináša mnoho situácii, pri ktorých buď v rámci rôznych oddelení jednej spoločnosti, alebo pri spolupráci zahraničných pobočiek rovnakej firmy poprípade cudzích spoločností dochádza k stretu rozdielnych záujmov a proti sebe sa môžu ocitnúť rozdielne, niekedy až nezlučiteľné stanoviská a vznikajú konflikty.

Takéto konflikty je však možné chápať aj ako dialóg, v ktorom je možné získať nové nápady či nový pohľad na problémovú situáciu, je však nutné vedieť tieto konflikty pozitívne riešiť. Taký prístup vyžaduje pragmatizmus, schopnosť koncentrovať sa na vlastný problém, schopnosť navrhnúť alternatívne spôsoby riešení a tiež ochotu kompromisu.

Témy ako je efektívna komunikácia, riadenie seba a času, riešenie konfliktov, spôsob ako prezentovať, efektívny predaj - tvoria základ ponuky školení soft skills. Na základe konzultácie s manažérom vzdelávania spoločnosti je možné spoločne zvoliť druh, modul a rozsah tém, ktoré požiadavky na vzdelávanie pracovníkov pomôžu naplniť.

Ponuku tohto typu kurzov možno zhrnúť do nasledovných tematických okruhov:

 

Efektívna komunikácia

Cieľ:

Zoznámenie sa a získanie / prehĺbenie znalostí v oblasti komunikácie. Zvládnutie techniky argumentácie a opytovania, vyjednávania, umenie viesť rozhovor (orientácia na cieľ a zhrnutie výsledkov), umenie prezentovať.

Po absolvovaní tréningu účastníci budú:

 • oboznámení so základmi a zásadami komunikácie, princípmi kontaktu so zákazníkom (interným / externým)
 • schopní efektívnejšie využívať prvky komunikácie ( aktívne počúvanie, kladenie otázok, parafrázovanie, sumarizovanie, asertivita)
 • oboznámení so základmi zákaznícky orientovanej verbálnej komunikácie vrátane nepriameho kontaktu so zákazníkom ( štruktúra telefonického rozhovoru, mailová a písomná komunikácia, efektívne telefonovanie )
 • vedieť rozpoznávať a rozlišovať základné typy zákazníkov (interných / externých) a zvládať rozdielne spôsoby komunikácie
 • schopní prezentovať sa, reagovať na otázky, námietky, prijímať a reagovať na kritiku
 • vedieť rozpoznať vlastné silné a slabé stránky v oblasti komunikácie a prezentovania seba v kontakte s okolím

Cieľová skupina:

Manažéri, špecialisti, pracovníci, zamestnanci, ktorí potrebujú optimalizovať vzťahy so spolupracovníkmi, podriadenými, nadriadenými, externými partnermi.
Tému je možné prispôsobiť požiadavkám spoločnosti na základe konzultácie s manažérom vzdelávania  vytýčením konkrétnych oblastí možného využitia a určením konkrétnej cieľovej skupiny podľa potrieb.

 

Ako efektívne prezentovať

Cieľ:

Zoznámenie sa a získanie / prehĺbenie znalostí a zručnosti potrebných pre prípravu, realizáciu a vyhodnotenie prezentácie. Zoznámenie sa s rôznymi technikami a metódami prezentácie dávanie a prijímanie spätnej väzby, motivovanie k zlepšeniu prezentačných zručností.

Po absolvovaní tréningu účastníci budú:

 • poznať formy a prvky prezentácie
 • oboznámení so základmi a zásadami komunikácie
 • poznať svoj vlastný štýl učenia a vedieť použiť vhodnú učebnú metódu v súvislosti s učebným štýlom
 • mať praktickú skúsenosť s prezentáciou seba - verbálny a neverbálny prejav, získajú sebaistota pri prezentácii
 • poznať možnosti využitia vizuálnych pomôcok, ich výhody a nevýhody, správne použitie v závislosti na vhodnej situácii, zásady vizualizácie
 • vedieť rozpoznať vlastné silné a slabé stránky v oblasti komunikácie a prezentovania seba v kontakte s okolím
 • vedieť ako reagovať na otázky z publika

Cieľová skupina:

Manažéri, špecialisti, pracovníci, zamestnanci, ktorí na svojej pozícii príležitostne prezentujú a potrebujú túto zručnosť zlepšiť.
Tému je možné prispôsobiť požiadavkám spoločnosti na základe konzultácie s manažérom vzdelávania  vytýčením konkrétnych oblastí využitia.

 

Riešenie konfliktov

Cieľ:

Sprostredkovať nové poznatky z oblasti medziľudských konfliktov, prehĺbiť sebapoznanie pri práci s emóciami (vlastnými i druhých ľudí) a osvojiť si efektívne spôsoby riešenia konfliktov. Ťažisko tvorí nácvik stratégií riešenia konfliktov v rôznych situáciách - ako priamy účastník konfliktu, ako nezávislá strana, ktorá vstupuje do konfliktu dvoch ľudí, či viacerých zúčastnených skupín.

Po absolvovaní tréningu účastníci budú:

 • schopní rozpoznávať základné typy a príčiny konfliktov
 • oboznámení s cyklom konfliktu a možnosťou vyriešenia, odvrátenia resp. ovplyvnenia jednotlivých fáz konfliktu
 • mať prehľad o možnostiach zvládania emócií, tak vlastných, ako aj iných zúčastnených
 • oboznámení s možnosťami riešenia konfliktov, oboznámia sa s konfrontáciou a vyjednávaním
 • oboznámení s úlohou manažéra pri riešení konfliktov
 • schopní používať postupnosť krokov pri riešení konfliktov

Cieľová skupina:

Manažéri, špecialisti, pracovníci, zamestnanci, zlepšiť zručnosť efektívneho zvládania konfliktov.
Tému je možné prispôsobiť požiadavkám konkrétnych oblastí využitia na základe konzultácie s manažérom vzdelávania spoločnosti.

 

Riadenie seba a času

Cieľ:

Oboznámenie sa s princípmi a zlepšenie plánovania a organizácie času pracovného i osobného života. Pomoc pri zlepšení organizácie a riadenie pracovného času tak, aby sme boli efektívnejší a úspešnejší. Naučiť sa vedome riadiť samého seba, svoj čas, byť orientovaný na prioritné ciele. Riadenie seba znamená mať pod kontrolou vlastný čas a vlastnú prácu, miesto toho, aby sme nimi boli ovládaní.

Po absolvovaní tréningu účastníci budú:

 • oboznámení so zásadami efektívneho využívania času
 • vedieť analyzovať vlastný pracovný čas
 • vedieť plánovať a určovať priority
 • poznať princípy delegovania pracovných úloh
 • vedieť určiť a rozpoznať prejavy a príčiny stresovej reakcie
 • oboznámení s používaním niektorých techník na zvládanie stresu
 • vedieť zostaviť akčný plán v oblasti riadenia času a zvládania stresu

Cieľová skupina:

Manažéri, špecialisti, pracovníci, zamestnanci, ktorí potrebujú zlepšiť organizáciu a riadenie pracovného času.
Tému je možné prispôsobiť požiadavkám konkrétnych oblastí využitia na základe konzultácie s manažérom vzdelávania spoločnosti.

 

Rozsah a miesto školení:

Po dohode s manažérom vzdelávania spoločnosti, odporúčaná dĺžka trvania 2 dni.

Školenie zahŕňa:

Teoretickú časť, materiály a podklady pre všetkých účastníkov, praktické cvičenia, vyhodnotenie a spätnú väzbu lektora a účastníkov.

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

 • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
 • Cielená podpora vzdelávania
 • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
 • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
 • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
 • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
 • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
 • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri

Hlavní partneri:
 
Podporujúci partneri: