Aktivity

Projekt Dotácia na podporu činnosti klastra Z@ict cez Ministerstvo hospodárstva SR na rok 2014

V rámci uvedeného projektu sa realizujú verejné obstarávania:

 • Prezentácia klastra Z@ict a jeho členov na vybraných univerzitách na Slovensku a Českej republike
 • Potrebné informácie k predloženiu ponuky sú uvedené v priloženej Výzve na predloženie ponuky: link.

  Klaster Z@ict uzatvoril zmluvu s úspešným uchádzačom: link.

 • Realizácia Žilinského “IT job fair”. Organizácia IT campu pre členov klastra
 • Potrebné informácie k predloženiu ponuky sú uvedené v priloženej Výzve na predloženie ponuky: link.

  Klaster Z@ict uzatvoril zmluvu s úspešným uchádzačom: link.

Projekt Dotácia na podporu činnosti klastra Z@ict cez Ministerstvo hospodárstva SR na rok 2013

V rámci uvedeného projektu sa realizujú verejné obstarávania:

 • Zmapovanie a hodnotenie stredoškolského vzdelávacieho priestoru v Žilinskom a Trenčianskom kraji z pohľadu budúceho využívania absolventov stredných škôl pre potreby členov klastra Z@ict
 • Klaster Z@ict bude realizovať verejné obstarávanie na uvedený predmet zákazky: link.

  Potrebné informácie k predloženiu ponuky sú uvedené v priloženej Výzve na predloženie ponuky: link.

  Klaster Z@ict uzatvoril zmluvu s úspešným uchádzačom: link.

 • Inovácia vzdelávacích osnov programovacieho jazyka Java
 • Klaster Z@ict bude realizovať verejné obstarávanie na uvedený predmet zákazky: link.

  Potrebné informácie k predloženiu ponuky sú uvedené v priloženej Výzve na predloženie ponuky: link.

  Klaster Z@ict uzatvoril zmluvu s úspešným uchádzačom: link.

 • Vzdelávanie učiteľov stredných škôl v oblasti programovania v programovacom jazyku Java
 • Klaster Z@ict bude realizovať verejné obstarávanie na uvedený predmet zákazky: link.

  Potrebné informácie k predloženiu ponuky sú uvedené v priloženej Výzve na predloženie ponuky: link.

  Klaster Z@ict uzatvoril zmluvu s úspešným uchádzačom: link.

 • Vytvorenie inovačnej sekcie na webovom sídle klastra a vytvorenie jazykovej mutácie web stránky klastra
 • Klaster Z@ict bude realizovať verejné obstarávanie na uvedený predmet zákazky: link.

  Potrebné informácie k predloženiu ponuky sú uvedené v priloženej Výzve na predloženie ponuky: link.

  Klaster Z@ict uzatvoril zmluvu s úspešným uchádzačom: link.

Projekt IK Kompas

Projekt prináša cyklus interaktívnych prednášok oraganizovaných v intervale každé dva týždne po dobu 9 mesiacov zložených z hodinovej prednášky, rozhovorov, otvorenej diskusie za cieľom osloviť spoločnosti v Žilinskom kraji a informovať dané auditórium (do 50 ľudí) o najnovších udalostiach vo svete informačno – komunikačných technológií. Z@ict klaster figuruje ako partner tohto projektu.

Projekt Inkubátor

Projekt Inkubátor pri Žilinskej univerzite prezentovaný je zameraný na kompletnú IKT platformu podporujúcu nielen študentov, ale i ľudí z praxou, ktorí majú záujem, nápady a sú tvoriví. Projekt poskytne k dispozícii hardvér, vývojovú platformu, právnické poradenstvo, sprostredkovanie marketingovej kampane a finančné odmeny pre zúčastnených. Klaster figuruje ako partner projektu a môže zabezpečiť transfer výsledkov do praxe.

Projekt Popularizácia informačných a komunikačných technológií

Cieľom projektu je spopularizovať odvetvie informačných a komunikačných technológií na základných a stredných školách v Žilinskom samosprávnom kraji. Projekt prináša cyklus prednášok, rozhovorov a diskusie so študentami, rodičmi a pedagógmi základných a stredných škôl.
Prezentácia je k dispozícii tu

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

 • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
 • Cielená podpora vzdelávania
 • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
 • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
 • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
 • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
 • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
 • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri