Aktuálne a pripravované projekty

Projekt Dotácia na podporu činnosti klastra Z@ict cez Ministerstvo hospodárstva SR na rok 2013

V rámci uvedeného projektu sa realizujú verejné obstarávania:

 • Zmapovanie a hodnotenie stredoškolského vzdelávacieho priestoru v Žilinskom a Trenčianskom kraji z pohľadu budúceho využívania absolventov stredných škôl pre potreby členov klastra Z@ict
 • Klaster Z@ict bude realizovať verejné obstarávanie na uvedený predmet zákazky: link.

  Potrebné informácie k predloženiu ponuky sú uvedené v priloženej Výzve na predloženie ponuky: link.

  Klaster Z@ict uzatvoril zmluvu s úspešným uchádzačom: link.

 • Inovácia vzdelávacích osnov programovacieho jazyka Java
 • Klaster Z@ict bude realizovať verejné obstarávanie na uvedený predmet zákazky: link.

  Potrebné informácie k predloženiu ponuky sú uvedené v priloženej Výzve na predloženie ponuky: link.

  Klaster Z@ict uzatvoril zmluvu s úspešným uchádzačom: link.

 • Vzdelávanie učiteľov stredných škôl v oblasti programovania v programovacom jazyku Java
 • Klaster Z@ict bude realizovať verejné obstarávanie na uvedený predmet zákazky: link.

  Potrebné informácie k predloženiu ponuky sú uvedené v priloženej Výzve na predloženie ponuky: link.

  Klaster Z@ict uzatvoril zmluvu s úspešným uchádzačom: link.

 • Vytvorenie inovačnej sekcie na webovom sídle klastra a vytvorenie jazykovej mutácie web stránky klastra
 • Klaster Z@ict bude realizovať verejné obstarávanie na uvedený predmet zákazky: link.

  Potrebné informácie k predloženiu ponuky sú uvedené v priloženej Výzve na predloženie ponuky: link.

  Klaster Z@ict uzatvoril zmluvu s úspešným uchádzačom: link.

Projekt IK Kompas

Projekt prináša cyklus interaktívnych prednášok oraganizovaných v intervale každé dva týždne po dobu 9 mesiacov zložených z hodinovej prednášky, rozhovorov, otvorenej diskusie za cieľom osloviť spoločnosti v Žilinskom kraji a informovať dané auditórium (do 50 ľudí) o najnovších udalostiach vo svete informačno – komunikačných technológií. Z@ict klaster figuruje ako partner tohto projektu.

Projekt Inkubátor

Projekt Inkubátor pri Žilinskej univerzite prezentovaný je zameraný na kompletnú IKT platformu podporujúcu nielen študentov, ale i ľudí z praxou, ktorí majú záujem, nápady a sú tvoriví. Projekt poskytne k dispozícii hardvér, vývojovú platformu, právnické poradenstvo, sprostredkovanie marketingovej kampane a finančné odmeny pre zúčastnených. Klaster figuruje ako partner projektu a môže zabezpečiť transfer výsledkov do praxe.

Projekt Popularizácia informačných a komunikačných technológií

Cieľom projektu je spopularizovať odvetvie informačných a komunikačných technológií na základných a stredných školách v Žilinskom samosprávnom kraji. Projekt prináša cyklus prednášok, rozhovorov a diskusie so študentami, rodičmi a pedagógmi základných a stredných škôl.
Prezentácia je k dispozícii tu

Projekt Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS

kód projektu: 22420320020

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja


Myšlienka na realizáciu projektu vzišla z doterajšej spolupráce a spoločného zamerania partnerov – IKT klastrov (Z@ict na slovenskej strane a IT Cluster Ostrava na českej strane) v oblasti informačných a komunikačných technológií, ktorých primárnymi cieľmi je zavádzanie najmodernejších informačných a komunikačných technológií do praxe tak, aby uľahčovali a optimalizovali prácu s informáciami a zvyšovali bezpečnosť a kvalitu života obyvateľstva.


Systém IRIS si kladie za cieľ vytvorenie dopravného informačného portálu poskytujúceho vybrané informácie o dopravnej situácii na vybraných cestných dopravných koridoroch v Žilinskom samosprávnom kraji.


Ťažiskom projektu je zvýšenie dostupnosti dopravných informácií v prihraničnej oblasti tak, aby tieto boli k dispozícii v oboch regiónoch a tým prispievali k ich rozvoju.


Podrobnosti o projekte nájdete na web stránke projektu: http://irisprojekt.eu/ resp. http://iris-map.kvados.cz/


Zmluva s objednávateľom:

Faktúry od dodávateľov:

Zmluvy s dodávateľmi:

Výberové konanie na pracovníka

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

 • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
 • Cielená podpora vzdelávania
 • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
 • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
 • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
 • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
 • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
 • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri

Hlavní partneri:
 
Podporujúci partneri: