Financovanie inovácií

Inovačná stratégia SR uvádza niekoľko možností financovania inovačných aktivít: získavanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, zo štrukturálnych fondov EU, z podnikateľských zdrojov, z komunitárnych programov, zo spoločných európskych zdrojov pre malé a stredné podniky (JEREMIE), z medzinárodných a iných zdrojov.

Inovačné aktivity je možné financovať nielen z vlastných zdrojov podniku, prostriedkov získaných zo štátu alebo z fondov EU, ale existujú aj ďalšie možnosti, ako napr. mikroúvery, klasické pôžičky od komerčných bánk, využitie faktoringu, leasingu alebo rizikového kapitálu, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na podporu inovačných aktivít malých a stredných podnikov.

Z hľadiska výdavkov na výskum a inovácie je Slovensko charakteristické dlhodobým podfinancovaním. Ak porovnáme celkové výdavky na výskum a inovácie v ostatných európskych ekonomikách (2,03 % HDP v roku 2011), Slovensko patrí medzi krajiny z najnižšími výdavkami.

 

Nástroje na podporu výskumu a vývoja vyplývajúce z platných legislatívnych ustanovení sú nasledovné:

 

Štátne programy sú realizované podľa zákona č.172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z.“).  V súlade s prioritami štátnej vednej a technickej politiky vláda SR schválila desať štátnych programov výskumu a vývoja.

 

Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „APVV“) sú podporované programy výskumu a vývoja APVV podľa zákona č. 172/2005 Z. z. Programy agentúry schvaľuje vláda SR po prerokovaní v Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. APVV k 31.12.2012 prostredníctvom grantovej schémy podporila 22 projektov sumou viac ako 1 023 tis. EUR.  APVV bude transformovaná na výkonnejšiu inštitúciu, koordinujúcu svoje zameranie s Agentúrou štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ SR (ďalej len „ASFEÚ“). V rokoch 2014 – 2020 sú plánované výdavky na prevádzku a programy APVV v celkovej sume 316 mil. EUR. Tento nástroj bude oproti súčasnosti navýšený na trojnásobok, čo dáva predpoklad efektívnejšej účinnosti.

 

Stimuly pre výskum a vývoj sú poskytované podnikateľom v zmysle zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj v znení neskorších predpisov na riešenie projektov výskumu a vývoja so zámerom, aby podnikatelia vo väčšej miere zakladali svoj rozvoj a podnikateľské zámery na výsledkoch VaI, na rozšírení personálnych kapacít v oblasti VaI, ako aj zvýšenie objemu investícií do výskumu a vývoja. Celkom bolo podporených 16 subjektov sumou viac ako 7 500 tis. EUR. Stimuly sú rozhodujúcim nástrojom podpory podnikateľského sektora. V rokoch 2014 – 2020 sú plánované výdavky na stimuly pre výskum a vývoj v celkovej sume 108 mil. EUR, ktorú je žiaduce vo vzťahu k vývoju zdrojov zdvojnásobiť do roku 2020.

 

Dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám, poskytované podľa zákona č. 172/2005 Z. z. poskytujú ústredné orgány štátnej správy (ďalej len „ÚOŠS“) v rozsahu ich zriaďovateľskej alebo vecnej pôsobnosti. Nástroj bol zavedený s účinnosťou od 1. júla 2005. V rokoch 2014 – 2020 sú plánované výdavky na VaI v celkovej sume cca115mil. EUR.

 

Dotácia na vedecko-technické služby podľa zákona č. 172/2005 Z. z. sa môže poskytnúť zo štátneho rozpočtu na vykonávanie činností právnickými osobami a fyzickými osobami – podnikateľmi na podporu výskumu a vývoja. Poskytovateľom môže byť ÚOŠS alebo Slovenská akadémia vied. Dotácia je štátnou pomocou, zatiaľ bola poskytnutá päťkrát v objeme cca 250 tis. EUR. V rokoch 2014 – 2020 sú plánované výdavky na vedecko-technické služby v celkovej sume viac ako 73 mil. EUR.

 

Prostriedky z fondov EÚ sú rozhodujúcim zdrojom financovania Výskumu a inovácií.

 

Operačný program Výskum a vývoj

Operačný program Výskum a vývoj (ďalej len „OP VaV“) plní úlohu modernizovať a zefektívniť systém podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry tak, aby sa zvýšila konkurencieschopnosť ekonomiky, znížili regionálne disparity, vznikli nové inovatívne (high-tech) MSP, podporila tvorba nových pracovných miest a zlepšili sa podmienky vzdelávacieho procesu na vysokých školách. K 31. máju 2013 bolo nakontrahovaných viac ako 1 118 tis. EUR, čo predstavuje 81,91 % vo vzťahu k celkovej alokácii.

Pozitívne efekty projektov financovaných prostredníctvom OP VaV:

 • vybudovanie základnej verejnej infraštruktúry a zníženie dlhodobého modernizačného dlhu,
 • zvýšenie potenciálu pre vstup do medzinárodných projektov výskumu a vývoja,
 • systémom zdola nahor začal proces identifikácie silných tematických smerov slovenskej vedy a techniky, o ktoré má záujem priemysel,
 • kryštalizácia priorít a spájanie vedeckých tímov umožnili univerzitám a Slovenskej akadémii vied začať proces budovania vedeckých parkov a výskumných centier národného významu.

Operačný program Vzdelávanie

Operačný program Vzdelávanie (ďalej len „OP V“) plní úlohu zabezpečenia dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti. OP V príspevkami zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu financuje formovanie a podporu ľudského kapitálu smerom k nadobudnutiu základných zručností a kľúčových kompetencií potrebných vo vedomostnej ekonomike a pre pracovný trh. Dopytovo orientované projekty implementované ASFEÚ nepresahujú výšku 2 mil. EUR. K 31. máju 2013 bolo nakontrahovaných viac ako 565 345 tis. EUR, čo predstavuje 101,60 % vo vzťahu k celkovej alokácii.

 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Vo vzťahu k Výskumu a inováciám je základom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“), ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo hospodárstva SR, prioritná os č.1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti. V rámci nej bolo doposiaľ podporených celkovo 456 projektov so zmluvne viazaným nenávratným finančným príspevkom cca 395 mil. EUR, v čom je aj 83 nových podnikov na území celého Slovenska.

Výsledkami projektov bolo zvýšenie počtu inovácií technológií a výrobkov v podnikoch a službách, prototypov a skúšok, inovácie systémov riadenia a pod.

 

V rámci opatrenia „Inovácie a technologické transfery“ orientovaného na inovácie a transfer technológií bolo podporených celkovo 403 projektov, z toho 376 projektov MSP, ktoré mali záujem najmä o nákup a obnovu technologického parku. Opatrenie je veľmi populárne a podnikateľskými subjektmi využívané. Aj keď zdroje neboli využité len na nákup high-tech technológií, opatrenie je hodnotené pozitívne,  keďže postup žiadateľov je spôsobený najmä súčasnou technologickou úrovňou podnikov na Slovensku.

 

V rámci opatrenia „Podpora inovačných aktivít v podnikoch“ bolo podporených 42 projektov.

 

Z prostriedkov OP KaHR boli podporované aj „Spoločné služby podnikateľom“ zamerané na podporu verejného sektora pri budovaní infraštruktúry pre rozvoj podnikania v oblasti priemyslu a služieb, najmä sektora mikropodnikov a MSP. Celkovo bolo podporených 11 projektov, výsledky ktorých by mali vytvoriť viac ako 3 200 nových pracovných miest, najmä v priemyselných parkoch na Slovensku.

 

S cieľom zlepšiť financovanie podnikateľských aktivít začal OP KaHR  od júla 2013 s využívaním  nástroja finančného inžinierstva  JEREMIE, na ktorý je alokovaných 67  mil. EUR.  

 

Podpora projektov orientovaných na inovácie a rast konkurencieschopnosti so sebou prináša aj nárast pridanej hodnoty, nárast tržieb podporených podnikateľov či nárast súkromných investícií. V uvedených oblastiach je možné konštatovať fyzický pokrok, nakoľko podniky doposiaľ preinvestovali viac ako 188 mil. EUR z vlastných zdrojov, ich pridaná hodnota v priemere medziročne vzrástla o takmer 70 % a tržby vzrástli medziročne o viac ako 110 %.

 

Základom pre investície v rámci posilnenia výskumu, technologického rozvoja a inovácií bude v rokoch 2014 – 2020 Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3).

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

 • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
 • Cielená podpora vzdelávania
 • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
 • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
 • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
 • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
 • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
 • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri

Hlavní partneri:
 
Podporujúci partneri: