Financovanie inovácií

Inovačná stratégia SR uvádza niekoľko možností financovania inovačných aktivít: získavanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, zo štrukturálnych fondov EU, z podnikateľských zdrojov, z komunitárnych programov, zo spoločných európskych zdrojov pre malé a stredné podniky (JEREMIE), z medzinárodných a iných zdrojov.

Inovačné aktivity je možné financovať nielen z vlastných zdrojov podniku, prostriedkov získaných zo štátu alebo z fondov EU, ale existujú aj ďalšie možnosti, ako napr. mikroúvery, klasické pôžičky od komerčných bánk, využitie faktoringu, leasingu alebo rizikového kapitálu, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na podporu inovačných aktivít malých a stredných podnikov.

Z hľadiska výdavkov na výskum a inovácie je Slovensko charakteristické dlhodobým podfinancovaním. Ak porovnáme celkové výdavky na výskum a inovácie v ostatných európskych ekonomikách (2,03 % HDP v roku 2011), Slovensko patrí medzi krajiny z najnižšími výdavkami.

 

Nástroje na podporu výskumu a vývoja vyplývajúce z platných legislatívnych ustanovení sú nasledovné:

 

Štátne programy sú realizované podľa zákona č.172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z.“).  V súlade s prioritami štátnej vednej a technickej politiky vláda SR schválila desať štátnych programov výskumu a vývoja.

 

Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „APVV“) sú podporované programy výskumu a vývoja APVV podľa zákona č. 172/2005 Z. z. Programy agentúry schvaľuje vláda SR po prerokovaní v Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. APVV k 31.12.2012 prostredníctvom grantovej schémy podporila 22 projektov sumou viac ako 1 023 tis. EUR.  APVV bude transformovaná na výkonnejšiu inštitúciu, koordinujúcu svoje zameranie s Agentúrou štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ SR (ďalej len „ASFEÚ“). V rokoch 2014 – 2020 sú plánované výdavky na prevádzku a programy APVV v celkovej sume 316 mil. EUR. Tento nástroj bude oproti súčasnosti navýšený na trojnásobok, čo dáva predpoklad efektívnejšej účinnosti.

 

Stimuly pre výskum a vývoj sú poskytované podnikateľom v zmysle zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj v znení neskorších predpisov na riešenie projektov výskumu a vývoja so zámerom, aby podnikatelia vo väčšej miere zakladali svoj rozvoj a podnikateľské zámery na výsledkoch VaI, na rozšírení personálnych kapacít v oblasti VaI, ako aj zvýšenie objemu investícií do výskumu a vývoja. Celkom bolo podporených 16 subjektov sumou viac ako 7 500 tis. EUR. Stimuly sú rozhodujúcim nástrojom podpory podnikateľského sektora. V rokoch 2014 – 2020 sú plánované výdavky na stimuly pre výskum a vývoj v celkovej sume 108 mil. EUR, ktorú je žiaduce vo vzťahu k vývoju zdrojov zdvojnásobiť do roku 2020.

 

Dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám, poskytované podľa zákona č. 172/2005 Z. z. poskytujú ústredné orgány štátnej správy (ďalej len „ÚOŠS“) v rozsahu ich zriaďovateľskej alebo vecnej pôsobnosti. Nástroj bol zavedený s účinnosťou od 1. júla 2005. V rokoch 2014 – 2020 sú plánované výdavky na VaI v celkovej sume cca115mil. EUR.

 

Dotácia na vedecko-technické služby podľa zákona č. 172/2005 Z. z. sa môže poskytnúť zo štátneho rozpočtu na vykonávanie činností právnickými osobami a fyzickými osobami – podnikateľmi na podporu výskumu a vývoja. Poskytovateľom môže byť ÚOŠS alebo Slovenská akadémia vied. Dotácia je štátnou pomocou, zatiaľ bola poskytnutá päťkrát v objeme cca 250 tis. EUR. V rokoch 2014 – 2020 sú plánované výdavky na vedecko-technické služby v celkovej sume viac ako 73 mil. EUR.

 

Prostriedky z fondov EÚ sú rozhodujúcim zdrojom financovania Výskumu a inovácií.

 

Operačný program Výskum a vývoj

Operačný program Výskum a vývoj (ďalej len „OP VaV“) plní úlohu modernizovať a zefektívniť systém podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry tak, aby sa zvýšila konkurencieschopnosť ekonomiky, znížili regionálne disparity, vznikli nové inovatívne (high-tech) MSP, podporila tvorba nových pracovných miest a zlepšili sa podmienky vzdelávacieho procesu na vysokých školách. K 31. máju 2013 bolo nakontrahovaných viac ako 1 118 tis. EUR, čo predstavuje 81,91 % vo vzťahu k celkovej alokácii.

Pozitívne efekty projektov financovaných prostredníctvom OP VaV:

 • vybudovanie základnej verejnej infraštruktúry a zníženie dlhodobého modernizačného dlhu,
 • zvýšenie potenciálu pre vstup do medzinárodných projektov výskumu a vývoja,
 • systémom zdola nahor začal proces identifikácie silných tematických smerov slovenskej vedy a techniky, o ktoré má záujem priemysel,
 • kryštalizácia priorít a spájanie vedeckých tímov umožnili univerzitám a Slovenskej akadémii vied začať proces budovania vedeckých parkov a výskumných centier národného významu.

Operačný program Vzdelávanie

Operačný program Vzdelávanie (ďalej len „OP V“) plní úlohu zabezpečenia dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti. OP V príspevkami zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu financuje formovanie a podporu ľudského kapitálu smerom k nadobudnutiu základných zručností a kľúčových kompetencií potrebných vo vedomostnej ekonomike a pre pracovný trh. Dopytovo orientované projekty implementované ASFEÚ nepresahujú výšku 2 mil. EUR. K 31. máju 2013 bolo nakontrahovaných viac ako 565 345 tis. EUR, čo predstavuje 101,60 % vo vzťahu k celkovej alokácii.

 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Vo vzťahu k Výskumu a inováciám je základom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“), ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo hospodárstva SR, prioritná os č.1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti. V rámci nej bolo doposiaľ podporených celkovo 456 projektov so zmluvne viazaným nenávratným finančným príspevkom cca 395 mil. EUR, v čom je aj 83 nových podnikov na území celého Slovenska.

Výsledkami projektov bolo zvýšenie počtu inovácií technológií a výrobkov v podnikoch a službách, prototypov a skúšok, inovácie systémov riadenia a pod.

 

V rámci opatrenia „Inovácie a technologické transfery“ orientovaného na inovácie a transfer technológií bolo podporených celkovo 403 projektov, z toho 376 projektov MSP, ktoré mali záujem najmä o nákup a obnovu technologického parku. Opatrenie je veľmi populárne a podnikateľskými subjektmi využívané. Aj keď zdroje neboli využité len na nákup high-tech technológií, opatrenie je hodnotené pozitívne,  keďže postup žiadateľov je spôsobený najmä súčasnou technologickou úrovňou podnikov na Slovensku.

 

V rámci opatrenia „Podpora inovačných aktivít v podnikoch“ bolo podporených 42 projektov.

 

Z prostriedkov OP KaHR boli podporované aj „Spoločné služby podnikateľom“ zamerané na podporu verejného sektora pri budovaní infraštruktúry pre rozvoj podnikania v oblasti priemyslu a služieb, najmä sektora mikropodnikov a MSP. Celkovo bolo podporených 11 projektov, výsledky ktorých by mali vytvoriť viac ako 3 200 nových pracovných miest, najmä v priemyselných parkoch na Slovensku.

 

S cieľom zlepšiť financovanie podnikateľských aktivít začal OP KaHR  od júla 2013 s využívaním  nástroja finančného inžinierstva  JEREMIE, na ktorý je alokovaných 67  mil. EUR.  

 

Podpora projektov orientovaných na inovácie a rast konkurencieschopnosti so sebou prináša aj nárast pridanej hodnoty, nárast tržieb podporených podnikateľov či nárast súkromných investícií. V uvedených oblastiach je možné konštatovať fyzický pokrok, nakoľko podniky doposiaľ preinvestovali viac ako 188 mil. EUR z vlastných zdrojov, ich pridaná hodnota v priemere medziročne vzrástla o takmer 70 % a tržby vzrástli medziročne o viac ako 110 %.

 

Základom pre investície v rámci posilnenia výskumu, technologického rozvoja a inovácií bude v rokoch 2014 – 2020 Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3).

IKT klaster
Zaict privátna zóna

Prihlásenie
Registrácia
nového užívateľa

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

 • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
 • Cielená podpora vzdelávania
 • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
 • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
 • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
 • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
 • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
 • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri

Hlavní partneri:
 
Podporujúci partneri: