O nás

V záujme zabezpečenia udržateľného rozvoja Žilinského regiónu Žilinský samosprávny kraj dlhodobo vyvíja iniciatívy smerujúce k rozvoju inovácií a technologicky orientovaného priemyslu. Tieto sú o.i. formulované v Rámcovej stratégii Žilinského regiónu pre oblasť inovačného rozvoja, ktorá bola vytvorená ako súčasť projektu Žilinská inovačná politika (projekt tvorby regionálnej inovačnej stratégie).
Viac o inováciach Žilinského regiónu: Inovačný portál Žilinského regiónu

Jedným z identifikovaných nástrojov na dosiahnutie zlepšenia dlhodobej konkurencieschopnosti regiónu je podpora vzniku a rozvoja odvetvových klastrov. Existencia úspešných klastrov vo svete je dôkazom, že aj malé regióny môžu byť úspešné v globálnej konkurencii.

Klaster je najčastejšie definovaný ako geografická koncentrácia vzájomne prepojených spoločností, špecializovaných dodávateľov, poskytovateľov služieb, firiem v príbuzných priemyselných odvetviach a prepojených inštitúcií (ako sú univerzity alebo obchodné komory), ktoré si na konkrétnom území navzájom konkurujú, ale zároveň tiež spolupracujú. Do klastra vstupujú ekonomické subjekty, ktoré chcú profitovať z výmeny skúseností a poznatkov.

Organizácie a inštitúcie združené v klastri riešia celý rad rovnakých problémov, ako sú napr. vzdelávanie zamestnancov, prístup k rovnakým dodávateľom, spolupráca s výskumnými a vývojovými kapacitami, nedostatočné zdroje na samostatný výskum a pod. Spolupráca v spomenutých, ale aj iných oblastiach, prináša možnosť prekonať množstvo obmedzení, ktoré by jednotliví členovia samostatne riešili len veľmi ťažko. Zúčastnení aktéri tak majú príležitosť získať výnimočnú konkurenčnú výhodu.

Klaster v oblasti informačných a komunikačných technológií

Z poverenia projektového tímu Žilinskej inovačnej politiky sa od septembra 2007 stal klastrovým facilitátorom v oblasti informačných a komunikačných technológií v rámci Žilinského samosprávneho kraja Institute of Next Generation Networks (aktívny odkaz), ktorý do apríla 2008 zorganizoval 8 workshopov, na ktoré boli pozvané významné spoločnosti pôsobiace v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) v Žilinskom samosprávnom kraji. Výsledkom týchto stretnutí bolo rozhodnutie o založení IKT klastra s názvom Z@ict.

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

  • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
  • Cielená podpora vzdelávania
  • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
  • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
  • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
  • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
  • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
  • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri