Založenie klastra


22. mája 2008 podpisom zakladateľskej zmluvy vznikol v Žilinskom kraji nový klaster v oblasti informačných a komunikačných technológií Z@ict. Hlavným cieľom tohto záujmového združenia právnických osôb je stimulovať rozvoj v oblasti zamestnanosti a kvality vzdelávania a dosiahnuť tak zvýšenie konkurencieschopnosti tamojších inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií (ICT), ako aj rozvoj celého regiónu. Práve Žilinský kraj má vysoký potenciál na vytvorenie 500 nových vysokokvalifikovaných pracovných miest v IT v priebehu najbližších troch rokov. ICT klaster Z@ict združuje 11 zakladajúcich členov zo súkromného, akademického a verejného sektora. V komerčnej oblasti prostredníctvom približne 1 000 zamestnancov dosahuje kumulatívny obrat v objeme 2 miliárd Sk.

Z@ict by mal zároveň zvýšiť povedomie o sektore informačných a komunikačných technológií a vytvoriť v ňom excelentné pracovné podmienky či podporiť konkurencieschopnosť inštitúcií vývoja a výskumu. Ďalším z cieľov je minimalizovať odliv kvalitných IT expertov a absolventov mimo regiónu.

Podpora vzniku a rozvoja odvetvových klastrov bola ako efektívny nástroj na dosiahnutie zlepšenia dlhodobej konkurencieschopnosti regiónu identifikovaná projektovým tímom na čele s Prof. Milanom Dadom, PhD., v Rámcovej stratégii žilinského regiónu pre oblasť inovačného rozvoja, vytvorenej ako súčasť projektu Žilinská inovačná politika, ktorý sa realizoval v rokoch 2005 – 2008.

„Žilinský kraj je svojím technologickým a akademickým zázemím historicky predurčený stať sa popredným centrom informačných technológií na Slovensku. Novozaložený klaster Z@ict v sebe unikátne spojil komerčnú, akademicko-výskumnú a verejnú oblasť. Veríme, že táto kombinácia spoločností a inštitúcií svojou spoluprácou dokáže pre celý kraj zabezpečiť atraktívne podmienky na vytvorenie až 500 nových vysokokvalifikovaných pracovných miest v sektore ICT v priebehu najbližších troch rokov,“ povedal Florián Kevický, prezident združenia právnických osôb Z@ict. „Celý Žilinský kraj by sa mal zameriavať hlavne na oblasti s vysokou pridanou hodnotou,“ doplnil Florián Kevický.

Významnou úlohou klastra Z@ict je stimulovať transfer know-how z priemyslu na akademickú pôdu technických vysokých a stredných škôl a naopak. Jednou z prvých aktivít v tomto smere bude spoločná definícia želaného odborného profilu absolventov pre potrebné oblasti ICT. „Spolupráca s komerčným sektorom v oblasti ICT prebieha už dlhodobo. Založením spoločného klastra ju chceme zintenzívniť a zjednotiť. Som presvedčený, že vzájomnou výmenou informácií o potrebách všetkých zainteresovaných strán budeme schopní lepšie pripraviť našich študentov pre potreby praxe. Kvalitnejšie a atraktívnejšie akademické prostredie by súčasne malo prilákať vyšší počet prihlásených študentov aj z ostatných krajov Slovenska,“ doplnil prof. Ing. Ján Bujňák, CSc., rektor Žilinskej univerzity.

Spoluzakladateľom klastra Z@ict je aj Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), ktorý chce zabezpečiť udržateľný rozvoj kraja, nárast inovácií a rozvoj technologicky orientovaného priemyslu na tomto území. „Vychádzajúc zo strategických dokumentov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK a zo Žilinskej inovačnej politiky, postupne spĺňame naše ambície zlepšovať dlhodobú konkurencieschopnosť kraja,“ povedal Juraj Blanár, predseda ŽSK. Ako dodal, chcú ju pozdvihnúť aj vznikom a rozvojom odvetvových klastrov. Jednou z prvých lastovičiek je práve novozaložený klaster Z@ict.


 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

  • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
  • Cielená podpora vzdelávania
  • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
  • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
  • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
  • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
  • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
  • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri

Hlavní partneri:
 
Podporujúci partneri: