Dlhodobé ciele klastra

 • Dosiahnutie vysokého stupňa rozvoja poznatkovej ekonomiky a inovácií prostredníctvom cielenej podpory obsahu vzdelávania so zameraním na informačné a komunikačné technológie na všetkých stupňoch vzdelávacieho systému vrátane celoživotného vzdelávania a prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti spoločností a inštitúcií pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií.
 • Zvýšenie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií ako atraktívnom zamestnávateľovi v Žilinskom regióne a zatraktívnenie Žilinského regiónu prostredníctvom vytvárania excelentných pracovných podmienok v oblasti informačných a komunikačných technológií.
 • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja na rozvoj konkurencieschopnosti inštitúcií výskumu a vzdelávania a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií na báze spolupráce verejného a súkromného sektora.
 • Zvýšenie povedomia o výhodách a smerovaní rozvoja informačnej spoločnosti.

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

 • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
 • Cielená podpora vzdelávania
 • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
 • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
 • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
 • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
 • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
 • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri

Hlavní partneri:
 
Podporujúci partneri: