Krátkodobé ciele klastra

K najbližším cieľom a plánom klastra Z@ict patrí:

 • Vytvorenie komunikačnej platformy pre spoločnosti a inštitúcie pôsobiace v oblasti informačných a komunikačných technológií v Žilinskom regióne.
 • Vypracovanie plánu a obsahovej náplne celoživotného vzdelávania pedagógov vyučujúcich technické predmety na všetkých stupňoch vzdelávacieho systému a spustenie jeho realizácie.
 • Zvýšenie počtu prihlásených študentov na stredné a vysoké školy so zameraním korelujúcim s informačnými a komunikačnými technológiami prostredníctvom motivácie pedagógov k aktívnemu prístupu ich získavania pre oblasť IKT.
 • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií medzi študentmi stredných a vysokých škôl (realizácia pravidelných interaktívnych prednášok).
 • Realizácia pravidelných workshopov medzi zamestnávateľmi a vzdelávacími inštitúciami za účelom výmeny informácií.
 • Spracovanie analýzy zamestnanosti v Žilinskom regióne, s dôrazom na oblasť IKT.
 • Zvýšenie podielu zamestnanosti v oblasti informačných a komunikačných technológií v porovnaní s inými odvetviami v Žilinskom regióne.
 • Zavedenie, prípadne vylepšenie atraktívnych sociálnych programov, benefitov a kariérneho rastu poskytovaných členmi klastra pre svojich zamestnancov.
 • Zavedenie a zverejnenie teleworkingových pracovných príležitostí.
 • Zvýšenie produkcie s vysokou pridanou hodnotou v oblasti informačných a komunikačných technológií v Žilinskom regióne.
 • Definovanie spoločných úloh výskumu a vývoja zameraných na rozvoj IKT a ich realizácia.
 • Podpora a rozvoj technologického centra zameraného na oblasť informačných a komunikačných technológií v Žilinskom regióne.
 • Podpora informatizácie spoločnosti.

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

 • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
 • Cielená podpora vzdelávania
 • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
 • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
 • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
 • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
 • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
 • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri

Hlavní partneri:
 
Podporujúci partneri: