Orgány

Orgánmi združenia sú:

 • Valné zhromaždenie, ktoré je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho zástupcovia všetkých členov združenia.
 • Dozorná rada, ktorá je kontrolným orgánom združenia. Za svoju činnosť sa zodpovedá valnému zhromaždeniu. Dozorná rada má vrátane predsedu troch členov. Členmi dozornej rady sú:
  • delegovaný člen za Žilinský samosprávny kraj
  • dvaja volení členovia
  • dozorná rada od 7.6.2018:
   • Erika Jurinová, Žilinský samosprávny kraj
   • prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., Žilinská univerzita
   • Miroslava Tholtová, Siemens mobility s.r.o.
 • Prezídium, ktoré usmerňuje a riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Prezídium má piatich členov vrátane prezidenta a za výkon svojej funkcie sa zodpovedá dozornej rade.
  • prezídium od 28.6.2017:
   • Ing. Florián Kevický, PhD., IPESOFT s.r.o.
   • Ing. Marián Koprda, Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o.
   • Ing. Pavol Eliáš, Descartes Systems (Slovakia) s.r.o.
   • Ing. Vlastimil Kocián, Kros a.s.
   • doc. Ing. Emil Kršák, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
 • Prezident
  • Ing. Marián Koprda, Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o.
 • Vice-prezident
  • Ing. Florián Kevický, PhD., IPESOFT s.r.o.

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

 • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
 • Cielená podpora vzdelávania
 • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
 • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
 • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
 • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
 • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
 • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri

Hlavní partneri:
 
Podporujúci partneri: