Archív aktualít

 • 2007
  Úvodné stretnutie na pôde združenia Institute of Next Generation Networks, predstavenie jeho aktivít a klastrovej myšlienky, rámcové zadefinovanie spoločných cieľov, vyjadrenie súhlasu účastníkov s pravidelným stretávaním sa
 • 2008
  Stretnutie na pôde Slovenskej národnej knižnice, predstavenie aktivít knižnice, diskusia o možnom vzniku právnickej osoby - klastra zameraného na rozvoj IKT primárne v Žilinskom samosprávnom kraji
 • 2008
  Stretnutie na pôde spoločnosti Ipesoft, s.r.o., predstavenie jej aktivít, zadefinovanie vízie a predmetov činnosti budúceho klastra, návrh názvu klastra
 • 2008
  Stretnutie v rámci konferencie „Inovačný rozvoj regiónov 2008“, diskusia k rozvoju regiónu prostredníctvom vzniku odvetvových klastrov
 • 2008
  Stretnutie na pôde spoločnosti Emtest, a.s., predstavenie jej aktivít, špecifikácia cieľov klastra a krokov potrebných k inštitucionalizácii klastra vo forme záujmového združenia právnických osôb, schválenie názvu klastra
 • 2008
  Stretnutie na pôde spoločnosti Siemens PSE, s.r.o., predstavenie jej činnosti, spracovanie návrhu stanov a zakladateľskej zmluvy klastra, voľba sídla klastra
 • 2008
  Stretnutie na pôde spoločnosti Dopravné systémy Scheidt und Bachmann, s.r.o., predstavenie jej aktivít, diskusia k návrhu zakladateľských dokumentov klastra a ich modifikácia, zadefinovanie obsahovej a grafickej náplne pripravovaného web portálu
 • 2008
  Stretnutie na pôde spoločnosti Gity Slovensko, a.s., predstavenie jej aktivít, odsúhlasenie finálnej verzie zakladateľských dokumentov a spracovaného grafického návrhu web portálu, návrh časového harmonogramu formálneho založenia klastra
 • 2008
  Podpis zakladateľskej zmluvy na pôde Žilinského samosprávneho kraja, tlačová konferencia
 • 19.6.2008
  Zasadnutie valného zhromaždenia v sídle klastra, voľba orgánov združenia (prezídium, dozorná rada) a určenie začiatku ich funkčného obdobia, schválenie výšky vstupného členského príspevku a členského príspevku na činnosť združenia na rok 2008, schválenie systému operatívneho riadenia klastra, schválenie cieľov, pridelenie zodpovedností, schválenie plánu činnosti, prerokovanie rozpočtu na rok 2008
 • 9.7.2008
  Stretnutie prezídia klastra, voľba prezidenta a viceprezidenta združenia, schválenie konceptov aktivít na dosiahnutie krátkodobých cieľov klastra predložených jednotlivými členmi prezídia
 • 22.7.2008
  Zasadnutie dozornej rady klastra, voľba jej predsedu

Fotogaléria

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

 • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
 • Cielená podpora vzdelávania
 • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
 • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
 • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
 • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
 • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
 • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri

Hlavní partneri:
 
Podporujúci partneri: