Archív aktualít

 • 2007
  Úvodné stretnutie na pôde združenia Institute of Next Generation Networks, predstavenie jeho aktivít a klastrovej myšlienky, rámcové zadefinovanie spoločných cieľov, vyjadrenie súhlasu účastníkov s pravidelným stretávaním sa
 • 2008
  Stretnutie na pôde Slovenskej národnej knižnice, predstavenie aktivít knižnice, diskusia o možnom vzniku právnickej osoby - klastra zameraného na rozvoj IKT primárne v Žilinskom samosprávnom kraji
 • 2008
  Stretnutie na pôde spoločnosti Ipesoft, s.r.o., predstavenie jej aktivít, zadefinovanie vízie a predmetov činnosti budúceho klastra, návrh názvu klastra
 • 2008
  Stretnutie v rámci konferencie „Inovačný rozvoj regiónov 2008“, diskusia k rozvoju regiónu prostredníctvom vzniku odvetvových klastrov
 • 2008
  Stretnutie na pôde spoločnosti Emtest, a.s., predstavenie jej aktivít, špecifikácia cieľov klastra a krokov potrebných k inštitucionalizácii klastra vo forme záujmového združenia právnických osôb, schválenie názvu klastra
 • 2008
  Stretnutie na pôde spoločnosti Siemens PSE, s.r.o., predstavenie jej činnosti, spracovanie návrhu stanov a zakladateľskej zmluvy klastra, voľba sídla klastra
 • 2008
  Stretnutie na pôde spoločnosti Dopravné systémy Scheidt und Bachmann, s.r.o., predstavenie jej aktivít, diskusia k návrhu zakladateľských dokumentov klastra a ich modifikácia, zadefinovanie obsahovej a grafickej náplne pripravovaného web portálu
 • 2008
  Stretnutie na pôde spoločnosti Gity Slovensko, a.s., predstavenie jej aktivít, odsúhlasenie finálnej verzie zakladateľských dokumentov a spracovaného grafického návrhu web portálu, návrh časového harmonogramu formálneho založenia klastra
 • 2008
  Podpis zakladateľskej zmluvy na pôde Žilinského samosprávneho kraja, tlačová konferencia
 • 19.6.2008
  Zasadnutie valného zhromaždenia v sídle klastra, voľba orgánov združenia (prezídium, dozorná rada) a určenie začiatku ich funkčného obdobia, schválenie výšky vstupného členského príspevku a členského príspevku na činnosť združenia na rok 2008, schválenie systému operatívneho riadenia klastra, schválenie cieľov, pridelenie zodpovedností, schválenie plánu činnosti, prerokovanie rozpočtu na rok 2008
 • 9.7.2008
  Stretnutie prezídia klastra, voľba prezidenta a viceprezidenta združenia, schválenie konceptov aktivít na dosiahnutie krátkodobých cieľov klastra predložených jednotlivými členmi prezídia
 • 22.7.2008
  Zasadnutie dozornej rady klastra, voľba jej predsedu

Fotogaléria

IKT klaster
Zaict privátna zóna

Prihlásenie
Registrácia
nového užívateľa

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

 • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
 • Cielená podpora vzdelávania
 • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
 • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
 • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
 • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
 • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
 • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri

Hlavní partneri:
 
Podporujúci partneri: