Orgány

Orgánmi združenia sú:

 • Valné zhromaždenie, ktoré je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho zástupcovia všetkých členov združenia.
 • Dozorná rada, ktorá je kontrolným orgánom združenia. Za svoju činnosť sa zodpovedá valnému zhromaždeniu. Dozorná rada má vrátane predsedu troch členov. Členmi dozornej rady sú:
  • delegovaný člen za Žilinský samosprávny kraj
  • dvaja volení členovia
  • dozorná rada od 26.6.2015:
   • Ing. Juraj Blanár, Žilinský samosprávny kraj
   • Mgr. Juraj Kavecký, VTP Žilina
   • Ing. Miroslav Kunsch, IPESOFT s.r.o.
 • Prezídium, ktoré usmerňuje a riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Prezídium má piatich členov vrátane prezidenta a za výkon svojej funkcie sa zodpovedá dozornej rade.
  • prezídium od 28.6.2017:
   • Ing. Florián Kevický, PhD., IPESOFT s.r.o.
   • Ing. Marián Koprda, Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o.
   • Ing. Pavol Eliáš, Descartes Systems (Slovakia) s.r.o.
   • Ing. Vlastimil Kocián, Kros a.s.
   • doc. Ing. Emil Kršák, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
 • Prezident
  • Ing. Marián Koprda, Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o.
 • Vice-prezident
  • Ing. Florián Kevický, PhD., IPESOFT s.r.o.

IKT klaster
Zaict privátna zóna

Prihlásenie
Registrácia
nového užívateľa

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

 • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
 • Cielená podpora vzdelávania
 • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
 • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
 • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
 • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
 • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
 • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri

Hlavní partneri:
 
Podporujúci partneri: